توزیع کارنامه نیم سال اول

پس از گذراندن امتحانات نوبت اول کارنامه عملکرد دانش آموزان دبیرستان با رعایت پروتکل های بهداشتی در طی روزهای متفاوت به آن ها تقدیم گردید.
همچنین با توجه به عملکرد هر دانش آموز مشاوره فردی برای دانش آموزان توسط مشاورین محترم پایه انجام گردید