✨یک روز شاد و ورزشی با عزیزان دوازدهمی بعد از آزمون نشانه مدارس برتر✨