روز نشاط و ورزش پایه دوازدهم

🔴 یک روز پر نشاط و ورزشی با دانش آموزان پایه دوازدهم بعد از آزمون شماره دو مدارس برتر(نشانه) ⚽️🏓