🔴 توزیع کارنامه پایگاه تابستانی و مشاوره فردی به دانش آموزان عزیز پایه های دهم و یازدهم توسط مشاورین محترم دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین 🎓