🎊🎊🎉🎉 افتخار آفرینی ایران زمینی ها در مسابقات فرهنگی، هنری آموزش و پرورش سطح کشوری 🥳🥳🥳

آقای حسین ربانی رتبه اول داستان نویسی 🥇

آقای سامی روحانی رتبه دوم نقاشی دیجیتال 🥈

تبریک به این عزیزان هنرمند و خانواده بزرگ سلام ایران زمین 🌹🌹🌹💯 💪