🔴 گزارشی کوتاه از فعالیت های دبیرستان دوره دوم سلام ایران در مهرماه ۱۴۰۱ ✨