🔴 برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین✨