درخشش دوباره ایران زمینی ها در آزمون های مرحله اول المپیاد های علمی کشوری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

اسامی دانش آموزان عزیز و سخت کوش پذیرفته شده در مرحله اول المپیادهای علمی کشوری