✨برگزاری آزمون نشانه پایه دوازدهم ویژه مدارس برتر در دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین ✨