✨برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی در دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین با حضور مدیریت محترم و دانش آموزان منتخب شورا ✨