گوشه ای از مراحل پذیرش دانش آموزان دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین همراه با توضیحاتی درباره ی فعالیت های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، المپیاد و … توسط عوامل عزیز اجرایی و آموزشی و دانش آموزان برتر دبیرستان