افتخار آفرینان دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین در مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه بخش آثار ارسالی سال ۱۴۰۰