کسب مقام دوم شطرنج تیمی توسط دانش آموزان دبیرستان سلام ایران زمین

سلام کاپ ورزشی سال 1395