کسب سهمیه جهانی در لیگ بین المللی شبیه سازی امداد و نجات توسط دانش آموزان دبیرستان سلام ایران زمین

مسابقات IranOpen ۲۰۱۶