کسب مقام سوم مسابقات کشوری تیر کمان توسط دانش آموز بردیا غفارزاده

مسابقات کشوری تیر و کمان