شستشو و ضدعفونی کردن محیط دبیرستان توسط نیروهای عزیز خدماتی جهت مقابله با بیماری کرونا