پیام جناب آقای میرباقری، مسئول پایه ی هشتم سلام ایران زمین در خصوص خلاصه نویسی

قسمت دوم