برگزاری جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان با حضور مدیریت محترم و معاونت فرهنگی و منتخبین شورا در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین