تجهیز و آماده سازی کلاس های دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین جهت برگزاری تلفیقی(حضوری، آنلاین) کلاس های درسی