برگزاری مانور سراسری زلزله در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین