برگزاری آزمون های دی ماه بصورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی