آغاز آموزش های حضوری سال ۱۴۰۱ با حضور پرشور دانش آموزان عزیز