پیام جناب آقای میرباقری، مسئول پایه ی نهم سلام ایران زمین در خصوص تحلیل آزمون – قسمت سوم