گوشه ای از مراحل پذیرش دانش آموزان دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین همراه با توضیحاتی درباره ی فعالیت های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و … توسط عوامل عزیز اجرایی و آموزشی و دانش آموزان برتر دبیرستان