افتخار آفرینان دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین در مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه بخش آثار ارسالی ۱۴۰۰