برگزاری آزمون جامع تستی مدارس برتر ( نشانه شماره ۲ ) به صورت حضوری در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین