🔴 توزیع کارنامه پایگاه تابستانی و مشاوره فردی به دانش آموزان عزیز توسط مشاورین محترم دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین 🎓