🔴 برگزاری جلسه شورای دبیران در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین جهت هماهنگی و تبیین برنامه های آموزشی و فرهنگی سال تحصیلی جدید ✨