🔴 آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین ✨