🔴 برگزاری اردوی مطالعاتی آمادگی آزمون نشانه ویژه مدارس برتر در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین 💯 ✨