🔴 برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین✨