🔴 اردوی تفریحی O-Park با حضور دانش آموزان پایه های مختلف دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین 🏊✨