بایگانی برچسب برای: سلام کاپ پژوهشی

افتخار آفرینان سلام ایران زمین در مسابقات پژوهشی سلام کاپ دوره متوسطه اول – سال تحصیلی ۰۰-۹۹

نتایج سلام کاپ پژوهشی ۱۳۹۷

سلام کاپ پژوهشی ۹۷

تمرین پرواز گلایدر

مرحله تئوری سلام کاپ پژوهشی