بایگانی برچسب برای: پژوهش

افتخار آفرینان سلام ایران زمین در مسابقات پژوهشی سلام کاپ دوره متوسطه اول – سال تحصیلی ۰۰-۹۹

کلاس های پژوهشی

نتایج AUTCUP 2019

AUTCUP 2019

مرحله تئوری سلام کاپ پژوهشی

جلسه توجیحی کلاسهای پژوهش