کادر اجرایی دبستان سلام ایران زمین

خانم مریم امامی

خانم مریم امامی

مدیر داخلی
خانم افسون خلیلی

خانم افسون خلیلی

معاون انضباطی
خانم صاحبه نجفی

خانم صاحبه نجفی

معاون فرهنگی
خانم مهدیه کاظمی

خانم مهدیه کاظمی

معاون اجرایی
آقای حسن صفری

آقای حسن صفری

روابط عمومی
خانم سولماز سلیمان خان

خانم سولماز سلیمان خان

مشاور
خانم سارا مولایی

خانم سارا مولایی

کمک معاونت
آقای ابوالفضل کلاشلو

آقای ابوالفضل کلاشلو

IT