کادر آموزشی دبستان سلام ایران زمین

خانم زهرا جمال

خانم زهرا جمال

آموزگار پایه پیش دبستان
خانم زهرا طباطبائی

خانم زهرا طباطبائی

آموزگار پایه اول
خانم لیلا قاسمی

خانم لیلا قاسمی

آموزگار پایه اول
خانم نرجس حکیم منش

خانم نرجس حکیم منش

آموزگار پایه دوم

خانم معصومه کاظمی پور

خانم معصومه کاظمی پور

آموزگار پایه دوم
خانم سیده شادی مقیمی

خانم سیده شادی مقیمی

آموزگار پایه سوم
خانم فتانه جوان بخت

خانم فتانه جوان بخت

آموزگار پایه سوم

خانم زهرا دانایی فر

خانم زهرا دانایی فر

آموزگار پایه چهارم

خانم زهرا فردی

خانم زهرا فردی

آموزگارپایه پنجم
خانم کبری ابولو

خانم کبری ابولو

آموزگارپایه ششم
خانم مهنوش رسا

خانم مهنوش رسا

آموزگار پایه ششم
خانم زهره دانایی فر

خانم زهره دانایی فر

دبیر هنر

خانم کبری رجبی

خانم کبری رجبی

مسئول دپارتمان زبان
خانم مهسا امام قلی

خانم مهسا امام قلی

کمک مربی پایه اول