برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان در دبستان سلام ایران زمین