اردوی جذاب و خنک تابستونی…

اردوی آب فشانک که بعد از کلی آب بازی، بچه ها بازی های فکری هم انجام دادند .