برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان سلام فرزندان ایران زمین

اسال تحصیلی ۹۷-۹۸

اسامی نفرات انتخاب شده جهت شورای دانش آموزی به ترتیب اکثریت آرا به شرح زیر می باشد:

آقای کسری شیخ زاده

آقای پرهام اسکندریان

آقای رامتین دهبید

آقای کسری رسولی

آقای نیما شیخ وطن

ضمنا دانش آموزان زیر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند:

آقایان کارن بابادی،نیما ریاضتی و ماهان دشتی

با آرزوی موفقیت برای این عزیزان