تیم مدیریت دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین

تیمی متشکل از مدیران باتجربه و مدبر جهت پیشبرد اهداف عالیه ی آموزشی و تربیتی

آقای حمیدرضا خردمند

آقای حمیدرضا خردمند

مدیریت دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین
آقای یوسف جلالی

آقای یوسف جلالی

مدیریت مجموعه مدارس سلام ایران زمین
مرحوم حاج احمد حجاریان

مرحوم حاج احمد حجاریان

موسس مجموعه مدارس سلام