کادر اجرایی دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین

آقای علی اصغر ترکی

آقای علی اصغر ترکی

معاونت اجرایی
آقای سعید سعیدی

آقای سعید سعیدی

معاونت انضباطی
آقای سید قاسم میرباقری

آقای سید قاسم میرباقری

مسئول پایه نهم
آقای پدرام عبدی

آقای پدرام عبدی

مسئول پایه هشتم
آقای حسین تشکری

آقای حسین تشکری

مسئول پایه هفتم

آقای حسین جعفری

آقای حسین جعفری

معاونت فرهنگی
آقای علی ریاضی

آقای علی ریاضی

مسئول رسانه
آقای محسن بیعتی

آقای محسن بیعتی

امور اداری
آقای ابوالفضل کلاشلو

آقای ابوالفضل کلاشلو

IT