برگزاری مسابقه نقاشی در دبستان سلام ایران زمین با موضوع کرونا را شکست میدهیم