دانش آموزان عزیز در واحد تحقیق و پژوهش،پس از شناخت کافی از ساختار تغییرات شیمیایی به ساخت موشک های گازی پرداختند.