جشن پرهیجان و شاد آب پاشونک با حضور عزیزان دبستانی

یک روز شاد در پایگاه تابستانی سال 98