اختتامیه پایگاه تابستانی 1399 – دبستان سلام ایران زمین