جلسه دیدار با اولیای گرامی و ارائه ی کتب درسی سال تحصیلی جدید